UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Dla wielu dłużników rozwiązaniem narastających zobowiązań będzie tzw. upadłość konsumencka – Sąd takie zobowiązania umarza w całości lub ustali stosowny plan spłaty, po którego wykonaniu pozostałe długi również zostaną umorzone.

            Niezwykle istotne jest, iż postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników zostaną na czas trwania postępowania o upadłość zawieszone.

            Przesłanki ogłoszenia upadłości

            W obecnych przepisach przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostały znacznie uproszczone. Wnioskodawca musi być jedynie niewypłacalny, a więc nie móc regulować swoich zobowiązań finansowych.

            Jednakże Sąd zbada czy wnioskodawca do swojej niewypłacalności doprowadził umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa oraz czy w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika. chyba że ogłoszenie upadłości uzasadnione jest względami słuszności lub humanitarnymi.

            Procedura zgłoszenia upadłości

            Wniosek należy złożyć do wydziału gospodarczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Sądu Rejonowego. Podlega on opłacie 30 zł, musi być także złożony na odpowiednim formularzu. 

            Gdy wszystkie wymagania zostały spełnione, Sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości, często bez przeprowadzenia rozprawy.

            W ww. postanowieniu Sąd powoła także syndyka. Jego zadaniem jest przede wszystkim upłynnienie majątku dłużnika.

            W ostatecznym postanowieniu Sąd może umorzyć wszelkie zobowiązania upadłego, umorzyć je warunkowo lub ustalić stosowny plan spłaty.

            Przygotujemy w twoim imieniu wszelką potrzebną dokumentację, w tym sam wniosek. W dalszym postępowaniu współdziałamy z syndykiem wyznaczonym przez Sąd.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *