Upadłość Konsumencka

            1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która znacząco rozszerzyła możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Po jej ogłoszeniu całość lub część majątku upadłego podlega upłynnieniu (jeżeli takowy posiada), a jego długi zostają umorzone. Regulacja ta jest szczególnie korzystna dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą swoich długów lub nie są w stanie ich spłacać w ogóle. Nie ma przy tym znaczenia czy windykacja długu przez wierzyciela jeszcze się nie rozpoczęła, znajduję się na etapie postępowania sądowego czy została już przejęta przez komornika.

            Obecnie osoby zamieszkałe w województwie świętokrzyskim składają wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym w Kielcach, na specjalnym formularzu. Powinien on zawierać wiele informacji, łącznie ze spisem wierzycieli i wysokością wierzytelności każdego z nich.  Ustawa zawiera szereg przesłanek negatywnych, które wykluczają możliwość ogłoszenia upadłości osobie fizycznej, m.in. w sytuacji, gdy:

1. Dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

2. Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku wobec dłużnika  prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

3. Ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491²⁰.

4. Dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

5. Czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

 
Powyższe przesłanki nie będą miały zastosowania, jeżeli prowadzenie postępowania  jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi.

          Jeżeli masz wątpliwości czy spełniasz ustawowe wymagania zapraszamy Cię do naszej Kancelarii. Przeanalizujemy Twoją sytuację prawną i doradzimy najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo rozważymy czy Twoja sytuacja majątkowa nie uprawnia Cię do zwolnienia od kosztów sądowych. Wtedy możesz starać się o zwolnienie od ponoszenia wszelkich kosztów postępowania.