Koszty sądowe

            Instytucje zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu są uregulowaniami, których zamierzeniem jest zapewnienie dostępu do Sądu osobom bez wystarczających środków pieniężnych. Wniosek o zwolnienie lub/i ustanowienie pełnomocnika składa się wraz z pozwem, załączając odpowiedni formularz, które zawiera podstawowe informacje o Państwa osobie.

            Wniesienie pozwu połączone jest z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd nie podejmuje żadnej czynności w odniesieniu do pisma procesowego, które nie zostało należycie opłacone.

            Jednakże opłacenie pisma procesowego nie będzie konieczne, gdy strona wraz z pozwem złoży wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 102 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

            Pomożemy Państwo wypełnić wszelkie potrzebne dokumenty. Udzielimy także informacji, czy w danej sytuacji majątkowej mogą Państwo liczyć na zwolnienie od całości lub części kosztów oraz ustanowienie pełnomocnika. Za sporządzenie takiego wniosku i wypełnienie formularza nie pobieramy dodatkowych opłat.